Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 4t. La presidència


1. La Presidència del Consell correspondrà a l’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona o persona en qui delegui.

2. La Presidència ostentarà la màxima representació de l’Ajuntament al Consell. Li correspon convocar i
presidir totes les sessions del Ple i utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat. A més, exercirà totes les atribucions que el Ple li delegui.