Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 15è.  Adopció d’acords del Ple


1. Atesa la naturalesa del Consell, es promourà el consens en l’adopció d’acords.  La Presidència podrà sotmetre els assumptes a votació, que es durà a terme per signes convencionals d’assentiment, dissentiment o abstenció.

2. Els acords del Ple s’adoptaran per majoria de les persones assistents, amb el vot diriment de la Presidència en cas d’empat.