Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 9è.  Funcions del Comitè Executiu


1. Correspon al Comitè Executiu el desenvolupament de les funcions més executives del Consell de la Cultura i, concretament, les següents:

a) Designar fins a cinc persones per tal que formin part de la Comissió d’Ajuts que ha de proposar la destinació de les subvencions de suport a la creació artística a que fa referència l’apartat 4.2. de l’article 2n del present Reglament.
b) Proposar a la Presidència del Consell les persones que han de formar part dels diversos Jurats dels Premis Ciutat de Barcelona (fins a un màxim de nou persones per cada Jurat), d’acord amb les Bases reguladores d’aquests guardons.
c) Informar preceptivament, i amb caràcter previ, sobre:

– La creació de nous organismes o equipaments culturals de caràcter municipal.
– Els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre temes de política cultural o artística.
– El nomenament dels responsables dels equipaments culturals municipals.

d) Totes aquelles funcions que li encomani expressament el Ple del Consell.