Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 12è. La Secretaria Tècnica


1. El Consell disposarà d’una secretaria tècnica amb les funcions pròpies d’un òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu, adscrita a l’Institut de Cultura de Barcelona.

2. La Secretaria Tècnica ha de donar un suport especial a el Comitè Executiu, permetent el desenvolupament de totes les seves tasques.  Igualment, donarà tot el suport que sigui necessari pel bon funcionament de les Comissions delegades del Ple (art. 17 del present Reglament).