Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 7è. Cessament dels membres del Ple


1. Els membres del Ple cessen:

a) Per expiració del seu mandat, sens perjudici de la seva possible reelecció.
b) Per renúncia o defunció.
c) Per incapacitació civil judicialment declarada.
d) Per incompatibilitat sobrevinguda o inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.
e) Per condemna per delicte dolós mitjançant sentència ferma.
f) Per absències injustificades a les reunions del Ple durant dues sessions seguides.
g) Per la pèrdua de la condició de representant al Ple del Consell per part de la respectiva entitat, en el supòsit
de les entitats a que es refereix la lletra e) de l’article 6.3. del present Reglament.

2. L’acord de cessament d’un membre i de nomenament de la persona que li substitueix per la resta del mandat es fa d’acord amb el procediment de nomenament dels membres del Ple previst a l’article 6è d’aquest Reglament.