Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 11è. Actes i certificacions


1. El Secretari o Secretària del Consell de Cultura aixecarà acta de cada sessió del Ple i del Comitè Executiu.  En l’Acta hi figuraran els acords adoptats i les incidències que siguin procedents per reflectir fidelment la reunió.

2. Les actes seran signades pel Secretari o Secretària del Consell, amb el vist-i-plau de la Presidència del Consell i seran sotmeses per a la seva aprovació a l’inici de la sessió següent.

3. Correspon a la Secretaria del Consell lliurar les certificacions de les resolucions i els acords dels òrgans de govern d’aquest Consell.