Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 6è. El Ple. Definició, constitució, membres i competències


1. El Ple és l’òrgan de màxima representació del Consell de la Cultura de Barcelona

2. El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de membres, amb l’assistència de la Presidència i de la Secretaria.

3. Integren el Ple:

a) La presidència i la vicepresidència, amb veu i amb vot.
b) Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona, amb veu i amb vot.
c) Un representant de cadascun dels Consells de Cultura dels Districtes de Barcelona que estiguin constituïts, amb veu i amb vot.
d) Un representant de la Comissió de Lectura Pública, amb veu i amb vot.
e) Fins a setze representants d’entitats culturals, inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, amb veu i amb vot. Aquestes entitats seran elegides, a proposta de la Presidència del Consell per la Comissió d’Educació, Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.
f) Fins a vuit persones de reconeguda vàlua, elegides per la Presidència del Consell i seleccionades , per la Comissió d’Educació, Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona”, amb veu i amb vot.
g) Fins a vuit persones de reconeguda vàlua, elegides per la Presidència del Consell i seleccionades pels representants de les entitats culturals definides en la lletra e) d’aquest mateix article, amb veu i amb vot.
h) Fins a cinc tècnics municipals, nomenats per la Presidència del Consell entre les àrees relacionades amb els objectius i els continguts marcats com a prioritaris, amb veu però sense vot.
i) El secretari/ària, amb veu i sense vot, que serà nomenat per la Presidència del Consell.

4. El Ple tindrà un màxim de 50 membres amb dret a vot.

5. El mandat dels membres del Ple és de quatre anys, i poden ser reelegits per un nou mandat de quatre anys més com a màxim.

6. Són funcions del Ple vetllar per l’assoliment dels objectius del Consell, aprovar el pla de treball i l’informe anual, així com la reglamentació per al seu funcionament, si es considera necessari.