Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 8è.  Definició i composició


1. El Comitè Executiu és l’òrgan col·legiat encarregat de vetllar per l’impuls i el bon funcionament del Consell de la Cultura, d’acord amb aquest reglament i en l’exercici de les seves atribucions.

2. El Comitè Executiu estarà integrat per:

a) La Vicepresidència del Consell, que exercirà la presidència del Comitè.
b) Fins a sis persones més, entre els membres del Ple del Consell de Cultura definits a les lletres f) i g) de l’article 6.3 del present Reglament, nomenades pel President del Consell de la Cultura, a proposta del Ple del Consell.