Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 16è. Funcionament del Comitè Executiu. Sessions, convocatòria i acords


1. El Comitè Executiu s’haurà de reunir, com a mínim, cada dos mesos de manera ordinària, i de manera extraordinària cada vegada que el convoqui la vicepresidència, per iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus membres.

2. La convocatòria s’haurà de fer amb vuit dies d’antelació, exceptuant-ne els casos d’urgència que, a judici de la vicepresidència, així ho justifiquin.

3. El Comitè Executiu quedarà vàlidament constituït amb l’assistència mínima de cinc dels seus membres.  Aquest quòrum s’haurà de mantenir per a l’adopció dels acords.

4. Els acords s’adoptaran per majoria simple.

5. Els membres del Comitè Executiu podran percebre dietes per l’assistència a cada reunió ordinària, amb un import a fixar per la Presidència del Consell i prèvia formalització del preceptiu expedient de despesa.