Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 14è.  Funcionament del Ple. Sessions, convocatòria, ordre del dia


1. El Ple:

a) Celebrarà, com a mínim, dues sessions ordinàries a l’any, i les extraordinàries que estimi oportunes a proposta de la Presidència, el Comitè Executiu o d’un terç de les persones membres del Consell.

b) Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació.

c) El Ple es constituirà vàlidament amb l’assistència d’un terç dels seus membres.

d) La convocatòria de les sessions del Ple anirà acompanyada de l’ordre del dia i, si s’escau, de la documentació pertinent.  La convocatòria i l’ordre del dia es trametran per mitjans telemàtics, a excepció dels membres que indiquin algun altre sistema. La tramesa electrònica tindrà validesa des del moment que sigui  accessible a l’adreça electrònica corresponent.

e) El Consell només pot debatre sobre els temes inclosos a l’ordre del dia que hagi estat prèviament aprovat per la Presidència, a qui correspon també la direcció i moderació, si cal, dels debats.

f) Els membres del Consell podran proposar punts a debatre a l’ordre del dia, pel procediment ordinari, és a dir, abans de la convocatòria del Consell, comunicant-ho per escrit a el Comitè Executiu, que ho elevarà a la presidència. També podrà proposar-los per procediment d’urgència sol·licitant-ho per escrit a el Comitè Executiu tres dies abans de la celebració de la sessió i sempre que la Presidència apreciï la urgència del tema.

g) En l’ordre del dia de totes les sessions hi haurà un torn de precs i preguntes.