Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 10è.  Funcions de la Secretaria del Consell


Són funcions de la Secretaria del Consell:

a) Coordinar i supervisar tots els serveis del Consell.
b) Executar les directrius i les polítiques decidides pel Consell.
c) Representar el Consell quan aquesta funció li sigui delegada per la Presidència o la Vicepresidència.
d) Vetllar pel bon funcionament de les activitats del Consell i assistir la Presidència, la Vicepresidència, el Comitè Executiu i les Comissions delegades del Ple, en les seves funcions.
e) Assistir, amb dret a veu i sense vot, a les sessions del Ple i del Comitè Executiu i informar-los sobre qüestions relatives al funcionament del Consell.
f) Coordinar l’elaboració dels documents que hagi d’examinar o aprovar el Ple.