Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 2n. Funcions del Consell de la Cultura de Barcelona


1. Les principals funcions del Consell de la Cultura de Barcelona són:

a) Assessorar al govern municipal en matèria de cultura.
b) Participar en el disseny, avaluació i seguiment d’actuacions i programes culturals de l’àmbit de la ciutat.
c) Executar determinades funcions en relació al suport a la creació artística.

2. Les funcions d’ assessorament al govern municipal en matèria de cultura es concreten en:

a) Generar debat i coneixement sobre la cultura i la ciutat.
b) Elaborar l’Informe Anual de la Cultura a la ciutat.
c) Elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i política cultural a iniciativa pròpia o a instància dels departaments de l’Ajuntament. En tot cas, la creació de nous organismes o equipaments culturals de caràcter municipal ha de ser objecte d’informe preceptiu.

3. Les funcions de participació  en el disseny, avaluació i seguiment d’actuacions i programes culturals de l’àmbit de la ciutat es concreten en:

a) Actualitzar el Pla Estratègic de Cultura de la ciutat de manera quotidiana, i mantenir el contrast de la formulació, execució i avaluació de les polítiques culturals.
b) Informar preceptivament sobre els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre temes de política cultural o artística.

4. Les funcions executives en relació al suport a la creació artística es concreten en:

a) Informar preceptivament sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals municipals.
b) Participar en la destinació de les subvencions de l’àmbit de cultura, en el marc de la normativa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
c) Proposar els membres dels Jurats dels Premis Ciutat de Barcelona.

5. El Consell de la Cultura de Barcelona podrà dur a terme qualsevol altra funció que li assigni l’Ajuntament, especialment aquelles que tinguin a veure amb el desenvolupament dels principis, compromisos i recomanacions recollides en l’Agenda 21 de la Cultura així com els Objectius i els Principis Rectors de la Convenció sobre la Protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals.